Các hướng nghiên cứu chính


Ngày đăng: 10-04-2018

Khoa Sinh-Môi trường là đơn vị nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Môi trường - Tài nguyên sinh vật, và Giáo dục sinh học.

Các định hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu Khoa học giáo dục phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục theo hướng hiện đại
  • Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học phục vụ phát triển nền Nông nghiệp công nghệ cao (High-Tech Agriculture); Sản xuất dược liệu sinh học (Pharmaceutical Biotechnology) và Bảo vệ môi trường (Environmental Biotechnology)
  • Nghiên cứu khoa học phục vụ Giám sát và Kiểm soát ô nhiễm (Phytoremediation & Biomonitoring)
  • Nghiên cứu Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Natural Conservation & Biodiversity)
  • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (Impact Assessment & Adapting to Climate Change)
  • Nghiên cứu giáo dục và truyền thông về Môi trường và Biến đổi khí hậu (Education, Communication on Environment and Climate Change)
Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN