Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2018

06-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2018 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/31504-2018-CN-CongNgheSinhHoc.pdf ...

Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2017

06-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2017 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/Kh%C3%B3a%202017%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20Sinh%20h%E1%BB%8Dc.pdf ...

Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2015; 2016

06-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2015; 2016 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/CN_Congnghesinhhoc%20(2)%20Kh%C3%B3a%202015%3B%202016.xls ...

Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý tài nguyên môi trường Khóa 2018

06-03-2019

Kế hoạch  đào tạo ngành Quản lý tài nguyên môi trường Khóa 2018 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/31503-2018-CN-QuanLyTaiNguyenMoiTruong%20Kh%C3%B3a%202018.pdf ...

Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý tài nguyên môi trường Khóa 2017

06-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý tài nguyên môi trường Khóa 2017 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/ctdt-2017-cn-tai-nguyen-moi-truong%20Kh%C3%B3a%202017.pdf ...

Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý tài nguyên môi trường Khóa 2015; 2016

06-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý tài nguyên môi trường Khóa 2015; 2016 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/CN_QuanlyTNMT%20Kh%C3%B3a%202015%3B%202016.xls ...

Kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Sinh học Khóa 2018

06-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Sinh học Khóa 2018 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/31501-2018-SP-SinhHoc.pdf ...

Kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Sinh Khóa 2015;2016

04-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Sinh Khóa 2015;2016 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/SP_Sinhhoc%20K2015%3B%202016.xls ...

Kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Sinh học Khóa 2017

04-03-2019

Kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Sinh học Khóa 2017 http://bio-env.ued.udn.vn/upload/content-images/dao-tao/ctdt-2017-sp-sinh.pdf ...

Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 hệ chính quy – bậc Cao đẳng, Đại học

02-04-2018

Thông tin chi tiết về Kế hoạch đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm học 2016-2017 Hệ chính quy - Bậc CĐ, ĐH có thể xem tại trang web: http://daotao.ued.udn.vn/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2016-2017-he-chinh-quy-bac-cd-dai-hoc/ ...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN