Đội ngũ cán bộ


Ngày đăng: 17-06-2018

1. Bộ môn Công nghệ sinh học

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Trần Quang Dần

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/tqdan

2

Võ Châu Tuấn

TS., GV

http://scv.udn.vn/vctuan/

Trưởng Khoa

3

Bùi Thị Thơ

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/Buithitho

4

Nguyễn Thị Lan Phương

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/ntlphuong/

5

Nguyễn Tấn Lê

PGS.TS, GV

http://scv.udn.vn/ntle/

6

Nguyễn Thị Bích Hằng

ThS., GV

http://scv.udn.vn/ntbhang

7

Phạm Thị Mỹ

TS., GV

http://scv.udn.vn/ptmy

8

Đoàn Thị Vân

TS., GV

http://scv.udn.vn/doanthivan

9

Nguyễn Minh Lý

TS., GV

http://scv.udn.vn/nmly

 P. Trưởng khoa,           Trưởng BM
10 Vũ Đức Hoàng Ths., GVGDTH  
11 Lê Vũ Khánh Trang ThS., GV  

 

2. Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Đoàn Thanh Phương

TS., GV

http://scv.udn.vn/dtphuong

2

Võ Văn Minh

PGS.TS, GV

http://scv.udn.vn/vvminh

Phó Hiệu trưởng

3

Kiều Thị Kính

TS. GV

http://scv.udn.vn/ktkinh

Trưởng Bộ môn

4

Đoạn Chí Cường

ThS., GV

http://scv.udn.vn/doanchicuong

5

Phùng Khánh Chuyên

TS., GV

http://scv.udn.vn/pkchuyen

6

Nguyễn Thị Tường Vi

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/nttvi

7

Nguyễn Văn Khánh

ThS., GV

http://scv.udn.vn/nvkhanh

Trưởng phòng CSVC

8

Trịnh Đăng Mậu

TS. GV

http://scv.udn.vn/tdmau 

Trợ lý Sau đại học

 

3. Bộ môn Sinh học thực nghiệm và phương pháp giảng dạy

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Nguyễn Công Thùy Trâm

ThS, NCS, GV

http://scv.udn.vn/ncttram

Trưởng Bộ môn, Chủ tịch CĐ

2

Nguyễn Thị Hải Yến

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/nguyenthihaiyen

Trợ lý trưởng BM

3

Trương Thị Thanh Mai

TS., GV

http://scv.udn.vn/tttmai

P. Trưởng Khoa

4 Ngô Hoàng Vân ThS., GV     Bí thư LCĐ


4. Tổ giảng dạy thực hành

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Trần Ngọc Sơn

ThS, GV

http://scv.udn.vn/tranngocson

Trưởng PTN

2

Vũ Đức Hoàng

ThS., GV

 

 

3

Võ Thị Thuận

CN, KS

http://scv.udn.vn/vtthuan

4

Lê Thị Mai

ThS., KS

http://scv.udn.vn/lethimai

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN