Khoa Sinh Môi Trường 40 năm xây dựng và phát triển
Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Khoa Sinh-Môi trường - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
SUMMER SCHOOL 2016

Định hướng phát triển

Thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Sư phạm về việc xây dựng Đại học Nghiên cứu, Khoa Sinh – Môi trường phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực Khoa học Sự sống và Khoa học Môi trường ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

1. Định hướng Đào tạo

 • Đào tạo giáo viên giảng dạy Sinh học có kiến thức khoa học tốt; có kỹ năng sư phạm vững vàng; có thái độ yêu thiên nhiên, môi trường và trách nhiệm cao với xã hội, đáp ứng xu hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững
 • Đào tạo cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật về Công nghệ sinh học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sẵn sàng hội nhập quốc tế
 • Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu về Tài nguyên – Môi trường, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
 • Đào tạo cán bộ khoa học trình độ cao chuyên ngành Sinh thái học, góp phần ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất, quản lý hiệu quả các ngành Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường

2. Định hướng Nghiên cứu Khoa học

 • Nghiên cứu Khoa học giáo dục phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục theo hướng hiện đại
 • Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học phục vụ phát triển nền Nông nghiệp công nghệ cao (High-Tech Agriculture); Sản xuất dược liệu sinh học (Pharmaceutical Biotechnology) và Bảo vệ môi trường (Environmental Biotechnology)
 • Nghiên cứu khoa học phục vụ Giám sát và Kiểm soát ô nhiễm (Phytoremediation & Biomonitoring)
 • Nghiên cứu Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Natural Conservation & Biodiversity)
 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (Impact Assessment & Adapting to Climate Change)
 • Nghiên cứu giáo dục và truyền thông về Môi trường và Biến đổi khí hậu (Education, Communication on Environment and Climate Change)

3.  Quan hệ cộng đồng và hợp tác

 • Xây dựng cộng đồng học thuật góp phần tư vấn, trao đổi thông tin về Sinh học và Môi trường; hỗ trợ khoa học và công nghệ cho các địa phương, doanh nghiệp
 • Tăng cường quan hệ quốc tế và mở rộng hợp tác trong nước
 • Xây dựng và phát triển nhóm Nghiên cứu và giảng dạy: Môi trường và Tài nguyên sinh học (DN-EBR); phát hiện và bồi dưỡng tiềm năng khoa học trẻ trong cán bộ và sinh viên

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN