Khoa Sinh Môi Trường 40 năm xây dựng và phát triển
Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Khoa Sinh-Môi trường - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
SUMMER SCHOOL 2016

Tổ bộ môn

1. Bộ môn Công nghệ sinh học

 

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Trần Quang Dần

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/tqdan

2

Võ Châu Tuấn

TS., GV

http://scv.udn.vn/vctuan/

Trưởng Khoa

3

Bùi Thị Thơ

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/Buithitho

4

Nguyễn Thị Lan Phương

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/ntlphuong/

5

Nguyễn Tấn Lê

PGS.TS, GV

http://scv.udn.vn/ntle/

6

Nguyễn Thị Bích Hằng

ThS., GV

http://scv.udn.vn/ntbhang

7

Phạm Thị Mỹ

TS., GV

http://scv.udn.vn/ptmy

8

Đoàn Thị Vân

TS., GV

http://scv.udn.vn/doanthivan

9

Nguyễn Minh Lý

TS., GV

http://scv.udn.vn/nmly

 P. Trưởng khoa,           Trưởng BM
10 Vũ Đức Hoàng Ths., GVGDTH  
11 Lê Vũ Khánh Trang ThS., GV http://scv.udn.vn/lvktrang

 

 

2. Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật

 

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Đoàn Thanh Phương

TS., GV

http://scv.udn.vn/dtphuong

2

Võ Văn Minh

PGS.TS, GV

http://scv.udn.vn/vvminh

Phó Hiệu trưởng

3

Kiều Thị Kính

TS. GV

http://scv.udn.vn/ktkinh

Trưởng Bộ môn

4

Đoạn Chí Cường

ThS., GV

http://scv.udn.vn/doanchicuong

5

Phùng Khánh Chuyên

TS., GV

http://scv.udn.vn/pkchuyen

6

Nguyễn Thị Tường Vi

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/nttvi

7

Nguyễn Văn Khánh

ThS., GV

http://scv.udn.vn/nvkhanh

Trưởng phòng CSVC

8

Trịnh Đăng Mậu

TS. GV

http://scv.udn.vn/tdmau 

Trợ lý Sau đại học

 

3. Bộ môn Sinh học thực nghiệm và phương pháp giảng dạy

 

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Nguyễn Công Thùy Trâm

ThS, NCS, GV

http://scv.udn.vn/ncttram

Trưởng Bộ môn, Chủ tịch CĐ

2

Nguyễn Thị Hải Yến

ThS., NCS, GV

http://scv.udn.vn/nguyenthihaiyen

Trợ lý trưởng BM

3

Trương Thị Thanh Mai

TS., GV

http://scv.udn.vn/tttmai

P. Trưởng Khoa

4 Ngô Hoàng Vân ThS., GV     Bí thư LCĐ


4. Tổ giảng dạy thực hành

 

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Thông tin GV

Chức vụ

1

Trần Ngọc Sơn

ThS, GV

http://scv.udn.vn/tranngocson

Trưởng PTN

2

Vũ Đức Hoàng

ThS., GV

 

 

3

Võ Thị Thuận

CN, KS

http://scv.udn.vn/vtthuan

4

Lê Thị Mai

ThS., KS

http://scv.udn.vn/lethimai

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN