Tuần 22 năm học 2018-2019 (từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-31/12

 

NGHỈ HOÁN ĐỔI TẾT DƯƠNG LỊCH

(đi làm bù vào ngày 05/01/2019 – Thứ Bảy)

     

BA-01/01

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

     

TƯ-02/01

7h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Ngữ Văn năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng khoa

Ngữ Văn

8h00

Tiếp Cán bộ, viên chức.

Đại diện BGH; Tổ Thanh tra - Pháp chế; CBVC, NLĐ có nhu cầu

Phòng 02-A3

BGH

8h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Giáo dục Tiểu học năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng khoa

GDTH

9h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Sinh-MT năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng khoa

Sinh-MT

9h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Giáo dục Chính trị năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

Phòng họp A5

Trưởng khoa

GDCT

10h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Giáo dục Mầm non năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

Phòng họp A5

Trưởng khoa

GDMN

10h30

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng phòng

KT&ĐBCLGD

14h00

Họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên Trường ĐHSP năm 2018

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

19h00

Họp kiểm điểm tập thể BGH và cá nhân thành viên BGH Trường ĐHSP năm 2018

Như bên

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

NĂM-03/01

7h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Vật lý năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng khoa

Vật lý

8h00

Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên BTV

Đảng ủy ĐHĐN theo Hướng dẫn số 933-HD/ĐU, ngày 14/12/2018 của Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên,

- Mời: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

8h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Địa lý năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng khoa

Địa lý

8h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng Đào tạo năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

Phòng họp A5

Trưởng phòng

Đào tạo

9h00

Họp kiểm điểm tập thể BCH Công đoàn và cá nhân Ủy viên BCH Công đoàn Trường ĐHSP năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

Phòng họp A5

Chủ tịch CĐ

Trường ĐHSP

9h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng CSVC và Phòng KH-TC năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng phòng

CSVC và KH-TC

10h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Hóa học năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

Phòng họp A5

Trưởng khoa

Hóa học

10h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng KH&HTQT năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng phòng

KH&HTQT

14h00

Tổng kết Dự án FCB, Sơ kết Chương trình ETEP và họp giao ban Thủ trưởng đơn vị.

BGH; Trưởng các Phòng, Khoa; Tổ trưởng các Tổ trực thuộc; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư Đoàn TN; Đ/chí Nguyễn Viết Hải Hiệp - Phó Trưởng phòng TC-HC.

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

SÁU-04/01

8h30

Họp kiểm điểm BTV Đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

14h00

Họp kiểm điểm tập thể BTV Công đoàn ĐHĐN

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Mời đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

P 8014, Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

15h00

Họp kiểm điểm Lãnh đạo Công đoàn ĐHĐN

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Mời đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

P 8014, Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

15h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Tâm lý - Giáo dục năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

Phòng họp A5

Trưởng khoa

TL-GD

15h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng CTSV năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng phòng

CTSV

16h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Tin học năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng khoa

Tin học

16h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

16h00

Họp Ban Quản lý Quỹ “Vì cộng đồng”

Theo QĐ số 138/QĐ-CĐĐHĐN ngày 14/12/2018 của Công đoàn ĐHĐN.

VP Công đoàn ĐHĐN

Trưởng ban

Ban Quản lý Quỹ

17h00

Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Khoa Toán năm 2018

Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy

P. Truyền thống

Trưởng khoa

Toán

BẢY-05/01

13h45

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo Kế hoạch số 937-KH/ĐU, ngày 21/12/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

CN-06/01

7h30

(cả ngày)

Khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam và Ngôn ngữ học khóa 33

- Theo QĐ từ số 1750/QĐ-ĐHSP đến số 1787/QĐ-ĐHSP ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP;

- Giảng viên, học viên quan tâm

Phòng 101,102,103 Nhà A1

Chủ tịch HĐ

Lịch công tác khác
- Tuần 34 năm học 2018-2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)
- Tuần 33 năm học 2018-2019 (từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019)
- Tuần 32 năm học 2018-2019 (từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019)
- Tuần 27 và 28 năm học 2018-2019 (từ ngày 04/02/2019 đến 17/02/2019
- Tuần 23 năm học 2018-2019 (từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019)
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN