Bộ môn Công nghệ sinh học

Tiến sĩ, Sinh lý học thực vật, Trưởng Khoa.
TS. Nông nghiệp. P. Trưởng khoa, Trưởng BM.
Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Giảng viên
Tiến sĩ, chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Giảng viên.
NCS, chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Giảng viên
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên ngành:  Sinh học
Thạc sĩ, chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm & sau thu hoạch, Giảng viên
Tiến sĩ, chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Giảng viên
Tiến sĩ, chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Giảng viên
Thạc sĩ, chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Giảng viên
Thạc sĩ, chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Giảng viên
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN