Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật

PGS.TS. Khoa học Môi trường. Phó Hiệu trưởng
TS. Quản lý môi trường. Trưởng Bộ môn
ThS., NCS. Quản lý môi trường
TS., NCS. Khoa học Môi trường
TS. Thủy Sinh vật học
ThS. Sinh thái học. Trưởng phòng CSVC
TS. Sinh học. Trợ lý Sau đại học
ThS. Sinh thái học. Trưởng phòng thí nghiệm
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN