2. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  • Mục tiêu, chuẩn đầu ra
  • Bản mô tả chương trình
  • Khung chương trình và kế hoạch đào tạo
  • Đề cương chi tiết