Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN KHOA

STT Họ và Tên Sinh ngày Quê quán Năm về trường
1 Nguyễn  Thị Xuân Ánh 06/11/86 Đà Nẵng 2014
2 Phùng Khánh Chuyên 07/12/80 Q. Nam 2002
3 Đoạn Chí Cường 05/02/85 Quảng Trị 2011
4 Trần Quang Dần 09/11/86 TT Huế 2010
5 Nguyễn Thị Bích Hằng 16/01/82 Q. Nam 2014
6 Nguyễn Minh 29/11/86 Vĩnh Phúc 2015
7 Trương Thị Thanh Mai 22/10/78 Q. Nam 2000
8 Lê Thị Mai 15/10/85 Th. Hóa 2008
9 Trịnh Đăng Mậu 05/06/86 Nghệ An 2016
10 Phạm Thị Mỹ 02/01/85 H. Tĩnh 2014
11 Vũ Đức Hoàng 20/11/57 Q. Nam 2017
12 Nguyễn Thị Lan Phương 08/02/83 Đ. Nẵng 2009
13 Đoàn Thanh Phương 05/08/80 Đ. Nẵng 2002
14 Trần Ngọc Sơn 08/10/85 Quảng Trị 2008
15 Bùi Thị Thơ 03/03/86 Q. Ngãi 2011
16 Võ Châu Tuấn 05/08/74 Q. Nam 2000
17 Ngô Hoàng Vân 22/11/1988 Huế 2017
18 Lê Vũ Khánh Trang 08/11/987 Đ. Nông 2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *