Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Minh Lý P. Trưởng Khoa: TS. Trịnh Đăng Mậu

 


1. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BCN KHOA:

Ban Chủ nhiệm Khoa có trách nhiệm điều hành cách hoạt động trong khoa. Trưởng khoa có trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của khoa và có thể ủy quyền cho Phó trưởng khoa phụ trách các hoạt động. Các hoạt động bao gồm:

 – Đối ngoại: Thực hiện các công tác đối ngoại (liên kết, hợp tác…) với các cơ quan bên ngoài có liên quan trực tiếp với khoa;

– Tài chính: Tiếp nhận các khoản thu, quyết định các khoản chi và qui định các định mức chi (có tham khảo ý kiến của BCH Công Đoàn);

– Nhân sự: Đề nghị tuyển dụng, thôi tuyển dụng và điều chuyển CBVC dựa trên quyền hạn và trách nhiệm tuyển dụng nhân sự do Trường quy định;

– Nghiên cứu khoa học: Tổ chức và quản lý các đề tài NCKH;

– Đào tạo sau đại học:  Tổ chức và quản lý các lớp cao học của khoa;

– Cơ sở vật chất: Đề nghị mua sắm, sửa chữa trang thiết bị; quản lý và sử dụng CSVC của khoa;

– Thông tin: Tổ chức và quản lý các hệ thông tin bao gồm thông tin trên website: www.bio-env.edu.vn, thư điện tử và tủ sách của khoa;

– Công tác sinh viên:  Quản lý các hoạt động của sinh viên và học viên cao học trong khoa.

Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng khoa dựa trên sự phân công và ủy nhiệm của Trường. Phó trưởng khoa chịu sự ủy nhiệm và phân công trách nhiệm từ Trưởng khoa. Các trách nhiệm này sẽ được thông báo cụ thể cho toàn thể CBCC trong khoa và cho Trường. 

2. TRÁCH NHIỆM TRONG BCN KHOA:

Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ chính
TS. Nguyễn Minh Lý
Trưởng Khoa
ĐT: 0905.083.352
Email: nmly@ued.udn.vn
– Lãnh đạo chung;
– Phụ trách đối ngoại tài chính, nhân sự, đào tạo SĐH;
– Theo dõi công tác đào tạo ngành CN KH CNSH
TS. Trịnh Đăng Mậu
Phó Trưởng Khoa
Tel: 0948.765.483
Email: tdmau@ued.udn.vn
– Phụ trách NCKH; CSVC và thông tin trên trang Web Khoa
– Theo dõi công tác đào tạo ngành CN KH QLTN&MT
– Phụ trách QLSV, hoạt động phong trào;
– Theo dõi công tác đào tạo ngành SP Sinh học

3. TRỢ LÝ KHOA:

Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ chính
CNNguyễn Thị Xuân Ánh
Trợ lý văn thư và giáo vụ
ĐT: 0935.501.109
Văn thư:
– Nhận, lưu và gửi công văn, tài liệu đến cán bộ liên quan;
– Nhận lương, phụ cấp tại Tài vụ;
– Mua, thanh toán VP phẩm;
– Sắp xếp các cuộc gặp của BCN Khoa với khách;
– Công tác chuẩn bị và ghi biên bản họp Khoa;
– Lập hồ sơ Tổng kết và TĐ.
Giáo vụ:
– Tiếp nhận SV mới. Giới thiệu chuyên ngành; lập KH học tập, thi đua của SV;
– Tổ chức đăng ký tín chỉ, chuyên ngành và khóa luận;
– Thành lập Hội đồng, lịch bảo vệ KLTN;
–  Tổng hợp kết quả đánh giá công tác giảng dạy của GV;
– Lập dự trù thanh toán thù lao giảng dạy, coi thi, chấm thi.
TS. Phạm Thị Mỹ
Trợ lý Khoa học và sau ĐH
Tel: 0978.925.747
Email: ptmy@ued.udn.vn
– Trợ lý công tác đối ngoại;
– Công tác nghiên cứu KH (CB và SV);
– Quản lý đào tạo cao học
ThS. Trần Ngọc Sơn
Trưởng phòng thí nghiệm
Tel: 0973.064.083
– Quản lý, theo dõi quá trình sử dụng và sửa chữa cơ sở vật chất PTN và VP đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực hành của SV và học viên;
–  Lập và theo dõi hoạt động PTN;
– Quản lý kế hoạch và lịch TH;
– Tham mưu cho BCN Khoa xây dựng các dự án thiết bị, mua sắm vật tư công CBGD và phân bổ kinh phí TH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *