Tổ bộ môn

1. Bộ môn Công nghệ sinh học

TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông tin GV Chức vụ
1 Trần Quang Dần TS., GV http://scv.udn.vn/tqdan Trưởng BM
2 Võ Châu Tuấn TS., GV http://scv.udn.vn/vctuan/
3 Bùi Thị Thơ TS., GV http://scv.udn.vn/Buithitho
4 Nguyễn Thị Lan Phương TS, GV http://scv.udn.vn/ntlphuong/
5 Nguyễn Tấn Lê PGS.TS., GV http://scv.udn.vn/ntle/
6 Nguyễn Thị Bích Hằng ThS. NCS. GV http://scv.udn.vn/ntbhang
7 Phạm Thị Mỹ TS., GV http://scv.udn.vn/ptmy
8 Đoàn Thị Vân TS., GV http://scv.udn.vn/doanthivan
9 Nguyễn Minh Lý PGS.TS., GVC http://scv.udn.vn/nmly Trưởng khoa
10 Vũ Đức Hoàng ThS., GVGDTH
11 Lê Vũ Khánh Trang ThS., NCS. GV http://scv.udn.vn/lvktrang  

 

2. Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật

TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông tin GV Chức vụ
1 Trịnh Đăng Mậu PGS.TS http:/http://scv.udn.vn/tdmau P. Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn

2 Võ Văn Minh PGS.TS., GV http://scv.udn.vn/vvminh Hiệu trưởng
3 Trần Ngọc Sơn ThS. GV http:/http://scv.udn.vn/tranngocson
4 Đoàn Chí Cường TS., GVC http://scv.udn.vn/doanchicuong
5 Phùng Khánh Chuyên TS., GV http://scv.udn.vn/pkchuyen Chủ tịch Công đoàn Khoa
6 Nguyễn Thị Tường Vi TS., GV http://scv.udn.vn/nttvi
7 Nguyễn Văn Khánh ThS., GV http://scv.udn.vn/nvkhanh Trưởng phòng CSVC
8 Hà Thăng Long TS. GV Thỉnh giảng Chủ tịch Hội đồng Greenviet

Hội động vật Frankfurt- CHLB Đức

9 Chu Mạnh Trinh TS. GV Thỉnh giảng Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
10 Vũ Thị Phương Anh PGS. TS. GV Thỉnh giảng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam

3. Bộ môn Sinh học thực nghiệm và phương pháp giảng dạy

1 Nguyễn Thị Bích Hằng ThS., NCS, GV http:/http://scv.udn.vn/ntbhang Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Thị Hải Yến TS., GV http://scv.udn.vn/nguyenthihaiyen
3 Trương Thị Thanh Mai TS., GV http://scv.udn.vn/tttmai Trợ lý trưởng BM
4 Ngô Thị Hoàng Vân ThS., NCS. GV http://scv.udn.vn/nthoangvan Bí thư LCĐ
5 Nguyễn Thị Kim Yến ThS., GV Thỉnh giảng Hội động vật Frankfurt- CHLB Đức

4. Tổ giảng dạy thực hành

TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông tin GV Chức vụ
1 Trần Ngọc Sơn ThS, GV http://scv.udn.vn/tranngocson Trưởng PTN
2 Vũ Đức Hoàng ThS., GV
3 Lê Thị Mai ThS., KS http://scv.udn.vn/lethimai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *