Tổ bộ môn

1. Bộ môn Công nghệ sinh học

TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông tin GV Chức vụ
1 Trần Quang Dần TS., GV http://scv.udn.vn/tqdan Trưởng BM
2 Võ Châu Tuấn TS., GV http://scv.udn.vn/vctuan/
3 Bùi Thị Thơ TS., GV http://scv.udn.vn/Buithitho
4 Nguyễn Thị Lan Phương ThS., NCS, GV http://scv.udn.vn/ntlphuong/
5 Nguyễn Tấn Lê PGS.TS., GV http://scv.udn.vn/ntle/
6 Nguyễn Thị Bích Hằng ThS., GV http://scv.udn.vn/ntbhang
7 Phạm Thị Mỹ TS., GV http://scv.udn.vn/ptmy
8 Đoàn Thị Vân TS., GV http://scv.udn.vn/doanthivan
9 Nguyễn Minh Lý TS., GV http://scv.udn.vn/nmly Trưởng khoa
10 Vũ Đức Hoàng ThS., GVGDTH
11 Lê Vũ Khánh Trang ThS., NCS. GV http://scv.udn.vn/lvktrang  

 

2. Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật

TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông tin GV Chức vụ
1 Đoàn Thanh Phương TS., GV http://scv.udn.vn/dtphuong
2 Võ Văn Minh PGS.TS., GV http://scv.udn.vn/vvminh Chủ tịch hội đồng trường
3 Trần Ngọc Sơn ThS. GV http:/http://scv.udn.vn/tranngocson
4 Đoàn Chí Cường TS., GV http://scv.udn.vn/doanchicuong
5 Phùng Khánh Chuyên TS., GV http://scv.udn.vn/pkchuyen
6 Nguyễn Thị Tường Vi TS., GV http://scv.udn.vn/nttvi
7 Nguyễn Văn Khánh ThS., GV http://scv.udn.vn/nvkhanh Trưởng phòng CSVC
8 Trịnh Đăng Mậu TS., GV http:/http://scv.udn.vn/tdmau P. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

9 Hà Thăng Long TS. GV Thỉnh giảng Chủ tịch Hội đồng Greenviet

Hội động vật Frankfurt- CHLB Đức

10 Chu Mạnh Trinh TS. GV Thỉnh giảng Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
11 Vũ Thị Phương Anh PGS. TS. GV Thỉnh giảng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam

3. Bộ môn Sinh học thực nghiệm và phương pháp giảng dạy

1 Nguyễn Thị Bích Hằng ThS., NCS, GV http:/http://scv.udn.vn/ntbhang Trưởng Bộ môn, Chủ tịch CĐ
2 Nguyễn Thị Hải Yến TS., GV http://scv.udn.vn/nguyenthihaiyen
3 Trương Thị Thanh Mai TS., GV http://scv.udn.vn/tttmai Trợ lý trưởng BM
4 Ngô Thị Hoàng Vân ThS., NCS. GV http://scv.udn.vn/nthoangvan Bí thư LCĐ
5 Nguyễn Thị Kim Yến ThS., GV Thỉnh giảng Hội động vật Frankfurt- CHLB Đức

4. Tổ giảng dạy thực hành

TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông tin GV Chức vụ
1 Trần Ngọc Sơn ThS, GV http://scv.udn.vn/tranngocson Trưởng PTN
2 Vũ Đức Hoàng ThS., GV
3 Lê Thị Mai ThS., KS http://scv.udn.vn/lethimai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *