Sản phẩm khoa học công nghệ điển hình

35 năm nghiên cứu & phát triển thuốc trừ sâu sinh học Bacillus thuringensis (Bt) tại Việt Nam

Trong 35 năm nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu sinh học Bacillus thuringensis [...]

Vai trò mới của RNA can thiệp trong quá trình nhân đôi của nhiễm sắc thể

Trong cùng thời điểm nhân đôi của DNA trong tế bào, một phần ba DNA [...]

Danh mục các đề tài cấp Bộ của Khoa Sinh – Môi trường

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI THÀNH VIÊN THAM GIA MÃ SỐ NĂM Nghiên [...]

Danh mục các đề tài cấp cơ sở của Khoa Sinh – Môi trường

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI THÀNH VIÊN THAM GIA MÃ SỐ NĂM Nghiên [...]