Kế hoạch Bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp 18 CNSH

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG KHOÁ 2018

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

  1. Mục đích
  • Giúp sinh viên hoàn thành tốt KLTN
  • Chia sẽ thông tin chuyên ngành
  1. Yêu cầu (đ/v sinh viên)
  • Chủ động liên hệ với GVHD để xây dựng đề cương
  • Hoàn thành đề cương và báo cáo theo đúng kế hoạch
  1. Nội dung và kế hoạch
Stt Nội dung Hạn thời gian Ghi chú
1 Phổ biến về học phần Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Sáng, 05/10/2021 Cô Thơ phụ trách
2 Sinh viên xây dựng  đề cương Chiều,18/10/2021 GVHD hỗ trợ SV
SV nộp ĐC cho Cô Thơ
3 Bảo vệ đề cương Sáng, 23/10/2021

 
SV tải mẫu đề cương KLTN tại đây:   -->    Mẫu đề cươn KLTN 2021-2022
 
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *