KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH SINH HỌC ỨNG DỤNG

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

NGÀNH SINH HỌC ỨNG DỤNG (Theo hướng nghiên cứu)

 

STT Học phần Mã HP Tín chỉ Số TC thực học
Lý thuyết Thực hành Tổng số
A. Kiến thức chung 3     3
1 Triết học SMTTN 001 3 0 3
B. Phần kiến thức cơ sở (bắt buộc) 10     10
2 Sinh học phân tử tế bào SMTTN 002 3 0 3
2 AND tái tổ hợp – nguyên lỹ và ứng dụng SMTTN 003 3 3 0
3 PP NCKH trong sinh học thực nghiệm SMTTN 004 2 2 0
4 Ứng dụng tin học trong sinh học phân tử SMTTN 005 2 0 2
C. Phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc 10     10
5 Công nghệ sinh học thực vật SMTTN 005 3 3 0
6 Công nghệ sinh học vi sinh vật – nguyên lý và ứng dụng SMTTN 006 3 3 0
7 Sinh học nấm và ứng dụng SMTTN 007 2 2 0
8 Sinh học phân tử trong chọn lọc giống cây trồng SMTTN 008 2 2 0
D. Phần kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 28     20-25
9 Thực hành kỹ thuật phân tích trong sinh học phân tử SMTTN 009 2 0 2
10 Quang sinh học và ứng dụng SMTTN 010 3 3 0
11 Hóa sinh ứng dụng SMTTN 013 3 3 0
12 Sinh thái nông nghiệp và môi trường SMTTN 014 3 3 0
13 Sinh lý chống chịu ở thực vật và ứng dụng SMTTN 015 3 3 0
14 Công nghệ sau thu hoạch SMTTN 016 3 3 0
15 Miễn dịch học ứng dụng SMTTN 017 3 3 0
16 Công nghệ sinh học môi trường SMTTN 018 2 2 0
17 Công trùng học và ứng dụng SMTTN 019 3 3 0
18 Sinh học tảo và ứng dụng SMTTN 020 3 3 0
Thesis 15     15
Total (credits) 60-63

Tải file Khung CTĐT tại đây:      Khung CTĐT SHTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *